Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"Dinsow Mini" by Mind Map: "Dinsow Mini"

1. หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงวัย

1.1. ใช้เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D

1.2. ความเร็วในการล้มเกี่ยวกับข้อมูลแพทย์

1.3. มาตราฐานการสื่อสาร Blue tooth Health

2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ นวัตกรรมและความรู้ด้านต่างๆ

2.1. หุ่นยนต์เป็นการยกระดับความเป็นอยู๋และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

2.2. ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัยและได้ใกล้ชิดลูกหลานมากขึ้น

2.3. เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสามารถขยายการบริการบุคลากรด้านสาธารณะสุข ได้อีกในมุมกว้าง

2.4. เป็นการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสดวกในการใช้ดูแลผู้สูงอายุ

3. ทักษะในการปฏิบัติงาน

3.1. สามารถคุยกับลูกหลานได้แบบเห็นหน้าผ่านทางหน้าจอทำให้ไม่ต้องอยู่กับผู้สูงอายุตลอดเวลา

3.2. แจ้งเตือนลูกหลานทันทีเมื่อผู้สูงอายุหายไปจากห้อง

3.3. เมื่อถึงเวลากินยาจะช่วยเตือนผู้สูงอายุให้ทานยาด้วยการแสดงรูปยาบนหน้าจอ