ระบบฆ่าเชื่อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบฆ่าเชื่อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ by Mind Map: ระบบฆ่าเชื่อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

1. ด้านความคิด

1.1. คือการสร้างระบบการฆ่าเชืื่อจุลินทรีย์ โดยการสร้างสนามไฟฟ้าจาการจ่ายเเรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลส์ ไปที่ขั่วอิเล็กโทรดที่ความเข้มประมาณ 40 kv/cm

2. ด้านความรู้

2.1. ห้องฆ่าเชื้อทำให้จุลินทรีย์ถูกทำลายด้วยกระบวนการอิเล็กโตรโพเลชั่น ที่อุณหภมูิน้อยกว่าา 40 องศาเซียส ใช้เวลาการฆ่าเชื้อน้อยกว่า 10วินาที โดยหลังจากผ่านการฆ่าเชื้อน้ำผลไม้จะถุกลำเลี้ยวไปยังห้องบรรจุเพื่อรอจำหน่าย

3. ด้านทักษะในการปฎิบัติงาน

3.1. ตวามรู็เรื่อง

3.2. ไฟฟ้า

3.3. อุณหภมูิ

3.4. เเรงดัน