ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งออก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งออก by Mind Map: ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งออก

1. หลักการที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม

1.1. 1.วิชาเคมี ในการใช้สารเคมีที่จะสามารถรักษาและยืดอายุของผลไม้

1.2. 2.วิชาชีววิทยา ในเรื่องของฮอร์โมนพืชเพื่อยืดอายุ และวิธีการเก็บรักษาผลไม้แต่ละชนิด เพราะแต่ละชนิดมีการเก็บรักษาที่แตกต่างกันไป

1.3. 3.การสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี จะต้องมีการออกแบบและวางแผนตัวเครื่องเพื่อรองรับผลไม้และระบบจัดเก็บต่างๆ

2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2.1. 1.การทำงานเป็นกลุ่มกับคนในกลุ่ม

2.2. 2.ความรู้ในกฎหมายในการค้าระหว่างประเทศ และการขออนุญาตใช้สารเคมีหรืออุปกนณ์ต่างๆ

2.3. 3.จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแต่ละส่วน

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

3.1. 1.สะดวกต่อการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ

3.2. 2.ยืดระยะเวลาและความสดของผลไม้

3.3. 3.เพิ่มมูลค่าและชื่อเสียงให้กับนวัตกรรม