ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง by Mind Map: ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

1. คุณสมบัติของบ่อปูน

1.1. สะดวกในการเปลื่ยนถ่ายน้ำ

1.2. สะดวกแก่การทำความสะอาด

2. ประโยชน์ของระบบsmart control

2.1. เพื่อความสะดวกสบาย

2.2. เพื่อความปลอดภัย

2.3. เพื่อประหยัดพลังงาน

2.4. ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

3. การฆ่าเชื้อของบ่อปูน

3.1. เพื่อลดการเสี่ยงของการเกิดโรค

3.2. เพื่อเตรียวพร้อมสำหรับการเริ่มการผลิตของสาหร่าย

3.3. ฆ่าเชื้อโดยสารอินพรีย์ทำให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อมากขึ้น

4. การอบสาหร่าย

4.1. เพื่อยืดอายุและมูลค่าให้กับสินค้า

4.2. แคลลอรี่ต่ำ