ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก by Mind Map: ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก

1. ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้าง

1.1. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

1.2. คุณธรรมจริยธรรม

1.3. ความคิดสร้างสรรค์

2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์

2.1. เหมาะสำหรับเด็ก

2.1.1. ช่วยฝึกการหยิบ จับ ของเด็ก

2.2. เป็นขนมที่กรอบ เบา นุ่ม และลาลายง่ายในปาก

2.3. ทำจากข้าว และผลไม้ นานาชนิด ทำให้มีประโยชน์

2.4. เป็นรูปทรงหัวใจขนาดเล็ก น่ารับประทาน

2.5. สีสรรค์ไม่ฉูดฉาด