ระบบการสืบค้นวิธีการใช้เวชภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์สำหรับสัตวแพทย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการสืบค้นวิธีการใช้เวชภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์สำหรับสัตวแพทย์ by Mind Map: ระบบการสืบค้นวิธีการใช้เวชภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์สำหรับสัตวแพทย์

1. ความรู้พื้นฐาน

1.1. มีความเมตตาต่อสัตว์ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ดี โดยเฉพาะวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ มีความสนใจวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งต้องใช้ความอุตสาหะพยายามในการเรียนทั้งด้านการจำและความเข้าใจในเนื้อหาวิชา มีสุขภาพดี เนื่องจากการเรียน และเนื้อหาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตค่อนข้างมาก และมีการฝึกงานในภาคสนาม

2. ลักษณะงาน

2.1. ปฏิบัติงานในด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ การวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษาและการป้องกันโรคสัตว์ ซึ่งแยกเป็น 2 สายงานหลัก คือ ด้านสัตว์เลี้ยง และด้านปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังมีบทบาทหลักในงานด้านการปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารที่ได้จากสัตว์รวมทั้งงานด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งได้แก่การป้องกันโรคสัตว์ที่สามารถติดต่อถึงมนุษย์ และสุขศาสตร์การอาหารที่ได้จากสัตว์

3. ความรู้และทักษะ

3.1. ข้อบังคับทางกฏหมาย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ การสื่อสาร ความคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกับผู้อื่น อธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา การพยากรณ์โรค ให้คู่สนทนาเข้าใจและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการแจ้งข่าวร้ายและการปฏิบัติในกรณีสัตว์ป่วย ใกล้เสียชีวิต และในกรณีที่สัตว์ป่วยเสียชีวิตแล้ว