El reticle endoplasmàtic

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
El reticle endoplasmàtic by Mind Map: El reticle endoplasmàtic

1. Tipus de reticle

1.1. Reticle endoplasmàtic rugós

1.1.1. A les mebranes externes i tene adherits molts ribosomes

1.2. Reticle endoplasmàtic llis

1.2.1. no te ribosomes adherits

2. Característiques

2.1. Tè una longitud aproximada entre 30 i 60 nm d'amplada amb un espai intern anomenat lumen

2.2. El Reticle suposa un 10% del volum cel·lular

3. Què és?

3.1. El Re consisteix en una sèrie de replegaments membranosos que s'estenen per gran part del citoplasma.

4. Funció

4.1. El RE té un paper molt important en la biosíntesi cel·lular. El RER s'encarega de la sintesi de proteïnes