บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเกล็ดพลาสติก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเกล็ดพลาสติก by Mind Map: บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเกล็ดพลาสติก

1. ความรู้

1.1. ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์

1.2. ความรู้ในกระบวนการสร้างบรรจุภัณฑ์

1.3. ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการผลิต

1.4. ความรู้ทางด้านความปลอดภัยของวัสดุในการสร้างบรรจุภัณฑ์

1.5. ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

2. ทักษะ

2.1. ทักษะความชำนาญในการผลิต

2.2. ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี

2.3. ทักษะในการทำงานรร่วมกับคนในองค์กร

2.4. ทักษะด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

2.5. ทักษะทางด้านการหาวัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์