ระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์แบบแซม

https://mm.tt/1370452878?t=KpJi69Si3T

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์แบบแซม by Mind Map: ระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์แบบแซม

1. ความรู้

1.1. ขั้นตอนการปลูก โดยการนำพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลือง

1.2. และมันสำปะหลังที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง

1.3. มีความต้านทานต่อโรคและแมลงสัตรูพืช

2. ทักษะ

2.1. มีความชำนาญด้านการปลูก

2.2. มีความคิดค้นหลายวิธีในการไล่แมลง

2.3. มีประสบการณ์ในการทำงาน

2.4. มีทักษะในการผลิตสินค้า

3. ความเชื่อมโยงระหว่างนวัตรกรรม

3.1. หาข้อมูลจากเกรษตกรหรือชาวนาในท้องที่นั้น

3.2. นำมาปลูกรวมกันปลูกพืชแบบแซม

3.3. บริหารจัดการแรงงานภายในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี