โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์ by Mind Map: โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

1. ความคิดเชื่อมโย่งระหว่างนวัตกรรม

1.1. นำมาจากมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยน้ำหางกะทิ

1.2. ที่เป็นส่วนเหลือทิ้งจากการสกัดน้ำมันมะพร้าวอินทรีย์

1.3. และพัฒนาสูครผลิตภัณฑ์ให้มีความคงตัวตลอดจนปรับแต่งรสชาติให้มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค

2. ความรู้ด้านต่างๆ

2.1. ด้านวิทยาศาสตร์

2.1.1. คือการนำความรู้ทางด้านวัตถุดิบมาทดสอบความเข้ากัน

2.2. ด้านเทคโนโลยี

2.2.1. การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ยังคงที่ของโยเกิร์ต

2.3. ด้านสังคมศาสตร์

2.3.1. สามารถนำไปเป็นสินค้า O-top ส่งออกได้ และสามารถนำไปเป็นรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย

3. ทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

3.1. ทักษะการสื่อสาร

3.1.1. การนำไปทำโฆษณาหรือแนะนำของภายในตำบลหรือหมู่บ้าน

3.2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์

3.2.1. การนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

3.3. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.3.1. การทำงานกับคนในหมู่บ้านหรือตำบล ซึ่งจะทำให้คนในพื้นที่สามัคคีกัน