เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน by Mind Map: เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน

1. ความคิดเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรม

1.1. เกิดความคิดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือนในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2. ประสานงานร่วมกับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามกระบวนการ และระบบการบริหารงานภายใน

1.3. สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4. แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5. เพื่อมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับระบบภายในองค์กรอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงติดต่อกัน และสามารถแก้ไขสถานการณ์เอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6. สามารถเลือกวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ

2. ความรู้ต่างๆที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม

2.1. ใช้ความรู้เรื่องการชำนาญการประดิษฐ์

2.2. ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาตร์

2.3. ใช้ความรู้ด้านคณิตศาตร์

2.4. ใช้ความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี

3. ทักษะที่ต้องมีในการสร้างนวัตกรรม

3.1. ทักษะในด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์(Communication & Relation skills)

3.2. ทักษะในการแก้ปัญหา(Problem Solving Skills)

3.3. ทักษะในการวางแผน(Organizing and Planning Skills)

3.4. ทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์(Technology and Computer Skills)

3.5. ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา(Linguistic Skills)