ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง by Mind Map: ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

1. ความรู้และทักษะ

1.1. ใช้ความรู้เครื่องสำอาง

1.2. ใช้ความรู้ด้านอาหาร

1.3. ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

1.3.1. ปริมาณคาร์บอนไดออกไซน์ในน้ำ

1.3.2. อัตราการไหลและความขุ่นของน้ำ

1.3.2.1. ควบคุมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาอินทรีย์

2. ความคิดเชื่อมโยงของนวัตกรรม

2.1. ใช้ระบบ Smart Control

2.1.1. ใช้วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

2.2. มีระบบควบคุมภายในฟาร์มสาหร่าย

2.2.1. ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

2.2.2. ระบบควบคุมความเป็นกรด-ด่าง

2.2.3. ระบบหมุนเวียนน้ำด้วยระบบแสงอาทิตย์

2.2.4. ระบบควบคุมการสังเคราะห์แสงจากหลอดแอลอีดี

2.2.5. ระบบเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กในปริมาณมาก

3. ทักษะในการปฏิบัติงาน

3.1. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะ

3.2. ต้องมีผูัเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและช่วยดำเนินงาน

3.3. ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างละเอียด