บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเกล็ดพลาติก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเกล็ดพลาติก by Mind Map: บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเกล็ดพลาติก

1. ความคิดเชื่อมโยงระหว่างนวรรตกรรม

1.1. กระบวนการผลิต

1.2. แนวคิดการใช้วรรตถุดิบ

2. ทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

2.1. การใช้ความรู้สร้างผลิตภัณฑ์