คามินโน เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คามินโน เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น by Mind Map: คามินโน เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

1. ความรู้

1.1. ความรู้พื้นฐานกระบวนการผลิตเส้นด้าย

1.2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน

1.3. ความรู้ด้านความปลอดภัยของสินค้า

1.4. ความรู้ด้านการตลาด

2. ทักษะ

2.1. ทักษะในการผลิตวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ

2.2. ทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นองค์กร

2.3. มีประสบการณ์ในการทำงาน

2.4. ทักษะในการออกแบบ