บทที่ 4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 4 by Mind Map: บทที่ 4

1. ปัจจัยสู่ความสําเร็จของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

1.1. บทบาทของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

1.1.1. บทบาทของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหรือบริษัทควรที่จะเข้าร่วมในทุกๆกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมถึงวางตัวให้กลมกลืนกับเหล่าบุคลากร

1.2. เกณฑ์ในการได้รับเลือก

1.2.1. ต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส รวมถึงเป้าหมายต่างๆของการปฏิบัติงาน

1.3. การออกแบบโครงการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

1.3.1. การออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลผ่านกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการประสานความคิด และความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรที่มีผลการทํางานดีเด่นไม่ว่าจะเป็น การแบ่งปันความรู้ ความคิดใหม่ๆ หรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

1.4. งบประมาณ

1.4.1. งบประมาณที่เหมาะสมในการจัดงาน ซึ่งองค์ประกอบหลักๆที่ควรคํานึงถึงในการบริหารงบประมาณการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

1.5. การสื่อสาร

1.5.1. แผนการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลรวมทั้งระบุถึงสถานที่ของการเดินทางดังกล่าวแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2. แนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

2.1. ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานที่สําคัญ คือ บุคลากรออกจากการทํางานมากกว่าที่มี บุคลากรใหม่เข้ามาสู่การทํางาน ดังนั้นมีความจํำเป็นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจในการ ทํางานของแรงงานยุคใหม่ให้เหมาะสม

2.1.1. Baby Boomers

2.1.2. Generation X

2.1.3. Generation Y

2.1.4. Millennials

2.2. เพิ่มงบประมาณในการจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเพิ่มขึ้น 1-10% ในปี 2016 ซึ่ง 30% ของงบประมาณในการจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และเกือบ 30% ของงบประมาณในการจัดโครงการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

2.3. ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาการก่อการร้ายสากล ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้การเลือกจุดหมายปลายทางมีแนวโน้มที่จะเป็นจุดหมายปลายทางในประเทศ หรือ ประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศต้นทางมากขึ้น

2.4. ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ได้ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเฟื่อเป็นการตอบสนองที่สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของประชากรรุ่น Generation Y

2.5. มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบเกมมาใช้ (Gamification)โดยผสมผสานกับเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือแคมเปญต่างๆ เพื่อจะสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์ (Participation and Engagement) ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการยกย่องส่งเสริมบุคลากร

2.6. เป็นหน่วยงานที่รับจ้างจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้องค์กรหรือลูกค้าที่ต้องการจูงใจบุคลากรในการทํางาน ประเภทของ Incentive House จะแบ่งตามแตกต่างของระดับการบริการ

2.6.1. แบ่งได่ 5 ประเภท

2.6.1.1. Full–Service Incentive House

2.6.1.2. Incentive Travel Fulfillment Company

2.6.1.3. Travel Agency/Incentive Division

2.6.1.4. Travel Agency

2.6.1.5. Incentive Organizer/Consultant

2.7. ความยั่งยืนและการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากจึงทําให้จุดหมายปลายทาง(Destination) และผู้ให้บริการทางด้านต่างๆ จําเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการให้บริการ พัฒนาวิธีในการดําเนินธุรกิจที่ยึดหลัก แนวปฏิบัติสีเขียว หรือ Green Practices เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของของผู้ใช้บริการ

3. มูลค่าอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

3.1. สามารถบ่งบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากขนาดของอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

3.2. ความสําคัญของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่บริษัทมักใช้ในการยกย่องส่งเสริมบุคลากร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย สูงสุดของบริษัทในที่สุด

3.3. แนวโน้มของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ยังคงอยู่ในแนวทางที่ดี โดยทั้งนี้มีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึง

3.3.1. ต้นทุนในการเดินทาง

3.3.2. การวางแผนการเดินทาง

3.3.3. ความท้าทายในการนําเสนอสิ่งแปลกใหม่

3.3.4. การสร้างประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร สําหรับผู้เดินทาง

4. ความหมายและความเป็นมาของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

4.1. ความหมาย

4.1.1. การเดินทางที่บริษัทจัดให้กับบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดเป็นแรงกระตุ้นและ แรงผลักดันในการพัฒนาสมรรถภาพในการทํางาน

4.2. ประเภทของการท่องเที่ยวเพื่อรางวัล

4.2.1. การให้รางวัลในรูปแบบตัวเงิน (In cash)

4.2.1.1. การให้โบนัส,การให้ค่านายหน้า

4.2.1.2. รถยนต์, โทรศัพท์มือถือ,คอมพิวเตอร์

4.2.2. การให้รางวัลแบบไม่เป็นตัวเงิน (In Kind) โดยการให้รางวัล จูงใจในรูปแบบของสิ่งของ หรือ การเดินทาง

4.2.2.1. ตั๋วเครื่องบิน สถานที่พัก การจัดงาน ของที่ระลึกและรางวัลต่างๆ การเดินทาง ผู้ดูแลการจัดงาน อาหารและเครื่องดื่ม งานเลี้ยงมอบรางวัล กิจกรรมกระชับ ความสัมพันธ์ การเที่ยวชมสถานที่ การศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

4.3. ประเภทของบุคคลที่มีโอกาสได้รับการจูงใจด้วยการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

4.3.1. พนักงานขาย (Sales Person) หรือตัวแทน (Agent)

4.3.2. พนักงานขาย (Sales Person) หรือตัวแทน (Agent)

4.3.3. ผู้บริหารและพนักงานระดับต่างๆ

4.3.4. ผู้จัดจําหน่ายหรือกระจายสินค้า (Distributor) หรือผู้ค้าปลีก (Retailer)

4.3.5. ลูกค้าชั้นดี

4.3.6. ตัวแทนจําหน่าย (Dealer)

5. ลักษณะสำคัญของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

5.1. การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นการเดินทางที่บริษัท/องค์กรจะเป็นผู้สนับสนุนและรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย และกิจกรรมระหว่างการเดินทาง

5.2. การสร้างความภักดีในตราสินค้าแก่ผู้แทนจําหน่ายผู้จัดจําหน่ายสินค้า ผู้ค้าปลีก และลูกค้า

5.3. นําไปสู่ความหลากหลายในการพัฒนาการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้เป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคล ให้สามารถบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กรได้ในที่สุด

5.4. วิธีต่างๆในการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะเป็นการวัดผลเชิงปริมาณจากยอดขายผลการปฏิบัติงาน

6. ห่วงโซ่มูลค่าของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

6.1. องค์กร / บริษัท

6.2. Incentive Organizer

6.3. ผู้ให้บริการอื่นๆ

6.3.1. สายการบิน

6.3.2. โรงแรม

6.3.3. การขนส่งทางบก

6.3.4. DMC

6.3.5. อื่นๆ เช่น บริษัททัวร์ บริษัทจัดเลี้ยง ผู้วางแผนการประชุม เป็นต้น

7. วัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

7.1. ผลักดันให้เกิดผลการดําเนินงานที่ต้องการ

7.2. สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดี

7.3. สร้างแรงกระตุ้น

7.4. รักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับองค์กร

7.5. เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน

7.6. ความรับรู้ถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

8.1. 1. บริษัทจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive House / Incentive Travel Company)

8.2. 2. บริษัทจัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว (Destination Management Company: DMC)

8.2.1. เป็นบริษัทในท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านต่างๆ ด้านการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล DMC มีความรู้ พื้นฐานลึกซึ้งและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) แหล่งท่องเที่ยว และความต้องการของ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นอย่างดี

8.2.1.1. แบ่งการบริการออกเป็น 5 ประเภท

8.2.1.1.1. การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

8.2.1.1.2. การจัดโปรแกรมกิจกรรมในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

8.2.1.1.3. ทําหน้าที่เป็นกองเลขานุการด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

8.2.1.1.4. ดําเนินการในการลงทะเบียนผู้ร่วมเดินทาง

8.2.1.1.5. ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง (Incentive House) ในการจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.3. 3. ผู้ให้บริการเฉพาะในด้านต่างๆ (Other Service Providers/Suppliers)

8.3.1. ผู้ให้บริการเฉพาะในด้านต่างๆ เป็นผู้ให้บริการอีกหนึ่งกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลประโยชน์จากการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอย่างมาก

8.3.1.1. ประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 6 ประการ

8.3.1.1.1. ความแตกต่างเฉพาะตัว สร้างความแปลกใหม่และความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมอยู่เสมอ

8.3.1.1.2. สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ผู้ให้บริการต่างๆควรที่จะจัดหากิจกรรมพิเศษที่น่าตื่นเต้น และไม่สามารถหาได้จากโปรแกรมการ เดินทางเชิงพักผ่อนทั่วๆ ไป

8.3.1.1.3. สิทธิพิเศษเฉพาะ การพาเข้าชมสถานที่พิเศษต่างๆที่ไม่สามารถเข้าชมได้ทั่วไปหรือเปิดโอกาสให้ได้พบปะกับบุคคลพิเศษต่างๆ

8.3.1.1.4. ความคิดริเริ่ม คอยหาวิธีหรือรูปแบบใหม่ๆในการให้บริการ

8.3.1.1.5. ความใส่ใจในรายละเอียด องค์ประกอบนี้ถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอย่างมากผู้ให้บริการต้องไม่มองข้ามรายละเอียด เล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจที่สูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

8.3.1.1.6. บริการที่เท่าเทียม มอบบริการให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนอย่างเท่าเทียมและมาตรฐานเดียวกัน

8.4. 4. Convention and Visitors Bureau (CVB)

8.4.1. ผู้ที่ให้การส่งเสริมและเป็นผู้อํานวยความสะดวกต่างๆกับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศหรือเมืองที่ CVB นั้นเป็นตัวแทน

8.4.1.1. ประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 6 ประการ

8.4.1.1.1. ให้บริการข้อมูลและคําแนะนําในบริการต่างๆของจุดหมายปลายทางในการจัดโครงการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล สิ่งอํานวยความ สะดวก และผู้ให้บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

8.4.1.1.2. ให้คําแนะนําที่เป็นกลางในการเลือกสถานที่ปลายทาง สถานที่จัดงาน และผู้ให้บริการต่างๆในการจัดโครงการการเดินทางเพื่อเป็น รางวัล

8.4.1.1.3. ช่วยดําเนินการและสนับสนุนการจัด Familiarization Trip สําหรับ Corporate Buyer และ Incentive House

8.4.1.1.4. จัดหาเอกสารเพิ่มเติม เช่น แผนที่ โบรชัวร์ ฯลฯ

8.4.1.1.5. เป็นศูนย์รวมข้อมูลตลาดที่เป็นปัจจุบัน

8.4.1.1.6. การให้คําแนะนําและให้ความช่วยเหลือด้านพิธีการทางศุลกากร และการตรวจคนเข้าเมือง และการทําเรื่องขอคืนภาษี

8.4.1.1.7. ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

8.4.1.1.8. ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่พิเศษต่างๆ

8.5. 5. สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (Thailand Incentive and Convention Association – TICA)

8.5.1. มีบทบาทสําคัญในการเป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงานในการจัด Familiarization Trip ในประเทศไทยให้กับผู้จัดงานและ บริษัทต่างๆ

8.5.2. มีบทบาทในการวางแผนและจัดงาน Promotional Trip รวมทั้งเข้าในการไปงานแสดงสินค้าสําคัญต่างๆ

8.6. 6. Society of Incentive Travel Executives (SITE)

8.6.1. ได้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการสร้าง ความเป็นมาตรฐานและการพัฒนาในอุตสาหกรรมการ เดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดย SITE ได้ริเริ่มโปรแกรมที่ เรียกว่า Certified Incentive Travel Executive (CITE)

8.7. 7. The Incentive Research Foundation (IRF)

8.7.1. เพื่อให้ทุนสนับสนุนสําหรับการศึกษา วิจัย แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า สิ น ค้ า ต่ า ง ๆ ข อ ง อุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

8.7.2. ปัจจุบันหน่วยงาน IRF ได้มีการเผยแพร่ ผลการวิจัยมากกว่า 80 โครงการ