อาหารเเช่เเข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อาหารเเช่เเข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต by Mind Map: อาหารเเช่เเข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต

1. ความรู้

1.1. อุตสาหกรรมเป้าหมายการแปลรูปอาหาร

2. ทักษะ

2.1. การคิดอย่างมีวิจารณญาน

3. ความคิดเชื่อมโยง

3.1. การคำนวณคุณค่า

3.2. อาหารเเละรสชาติ

3.3. อาหารเเละรสชาติที่ผิดพลาด