ความรู้และการคิดเฉิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเฉิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเฉิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. 1 ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้านได้แก่ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์

1.2. 2 ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น ในการแก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 1 การระบุและตีความปัญหา ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหา คือ ผู้แกปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่าวลึกซึ่งอย่างสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.2. 2 การพัฒนาความคิดเมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้ที่จำเป็น

2.3. 3 การสร้างแนวทางแก้ปัญหา หลังจากแนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจเป็นต้นแบบ PROTOTYPE