ความรู้และการคิดเชิงออกแบบการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบการแก้ปัญหา

1. ความรู้การแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆผู้แก้ปัญหาความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน

1.1.2. ได้แก่ทางคณิตศาลตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมนุษศาลตร์ และสังศาตร์

1.2. ในการแก้ปัญหาจากสถานณ์การที่พบนั้นผู้แก้ปัญหาต้องใช้ทั้งความรู้และข้อมูที่เกี่ยวข้องกับสถานณ์การความรู้บางเรื่องเป้นความรู้เดิมที่ผู้แก้ปัญหาทราบอยู่แล้วจากการเรียน

1.3. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.3.1. นอกจากความรุูพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นในการแก้ปัญหาใดๆทางกฏหมายรวมถึงแนวปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. การพัฒนาแนวคิด

2.1.1.1. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.1.1.1.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหากระบวนการถัดไปคืือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้น

2.1.1.2. เมื่อผู้ปัญหาเข้าใจสาเหตุข้อจำกัดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้จำเป็น

2.1.2. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหา