ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. 1 1 1 ความรู้พื้นฐาน ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1.1.1. 1.1.2 ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ทางกฎหมาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรรในการการปฏิบัติงาน และทักษะที่จำเป็น เช่น การสื่อสาร การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสร้างสรรค์

2. ความคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 1.2.1 การระบุและตีความปัญหา คือผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ่งโดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตูการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีทำ

2.1.1. 1.2.2 การพัฒนาแนวคิด มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้นำมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

2.1.1.1. 1.2.3 การสร้างแนวคิดทางการแก้ปัญหา นำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ หรือนำไปทดสอบกับเหตุการณ์จริง