ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่พบนั้นผู้แก้ปัญหาต้องใช้ทั้งความรู้

1.1.1. 1.1ความรู้พื้นฐาน

1.1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลาย

1.1.2. 1.2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.1.2.1. นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นในการแก้ปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้ษะในการปฏิบัติงาน

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การแก้ปัญหาคือการปรับเปลี่ยนสถานการณ์เป็นไปตามความต้องการขิงผู้ใช้ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งให้ตรงตามวัตถุประสงค์

2.1.1. 1.2.1การระบุและตีความปัญหา

2.1.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหาคือผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยสามารถระบุสาเหตุ

2.1.2. 1.2.2การพัฒนาแนวคิด

2.1.2.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุข้อกำจัดมีข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหา

2.1.3. 1.2.3การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.1.3.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหากระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นความจริงโดยอาจสร้างเป็นต้รแบบ