ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ไขปัญหา

1.1. ในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่พบนั้น ผู้แก้ไขปัญหาต้องใช้ทั้งความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถารการณ์

1.1.1. 1.1.1ความรู้พื้นฐาน

1.1.1.1. ในการแก้ไขปัญหาหนึ่งๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้รฐานหลายๆด้าน

1.1.2. 1.1.2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.1.2.1. นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น ในการแก้ปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2.1. ก่ารแก้ไขปัญหาคือการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็ฯไปตามความต้องการของผู้ใช้ในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหาหนึ่งให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้น

2.1.1. 1.2.1 การระบุและตีความปัญหา

2.1.1.1. ผลลัพธืหรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหา คือ ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ

2.1.2. 1.2.2 การพัฒนาแนวคิด

2.1.2.1. เมื่อผู้แก้ไขปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาแล้ว

2.1.3. 1.2.3 การสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา

2.1.3.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริง