ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. 1.1.1 ความรู้พื้นฐาน ในการแก้ปัญหาหนึ่ง ๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษศาตร์ และ สังคมศาสตร์

1.1.1. 1.1.2 ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น ในการแก้ปัญหาใด ๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่าง ๆ ทางกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

2. 2.การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 2.1 การระบุและตีความปัญหา ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่วิธิการสร้างการประดิษฐ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้น

2.1.1. 2.2 การพัฒนาแนวคิด เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมุลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารราและพฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

2.1.1.1. 2.3 การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา หลังจากได้แนวคิด กระบวนการถัดไปคือการนำแนวทางคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริง โดยอาจสร้างเป็นต้นแบบ(prototype)และนำไไปทดสอบกับผู้ใช้งานเพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ