ควารู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ควารู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ควารู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ผู้แก้ปัญหาต้องใช้ทั้งความรู้และข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรู้บางเรื่ิองเป็นความรู้เดิมที่ผู้แก้ปัญาหาทราบอยู่แล้วจากการเรีียนและประสบการณ์ที่ผ่านมา

1.1.1. 1.1 ความรู้พื้นฐาน

1.1.1.1. ในการแก้ปัญหา ผู้แก้ต้องมีความรูพื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1.1.2. 1.2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.1.2.1. ในการแก้ปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2. ความคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหาต้องมีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. นำข้อมูลที่รวบรวม มากำหนดแนวคิอดให้เกิดปัญหาปัญหาในกระบวนการนี้ผู้แก้ปัญหาต้องประเมิน และตัดสิใจเลืข้อมูลและความรู้ เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา

2.3. การสร้างแนวทางแก้ปัญหา

2.3.1. นำแนวคิดที่ได้นั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างต้นแบบ และนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ