ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัยหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัยหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัยหา

1. ความรู้กับการแก้ปัยหา

1.1. ความรุ้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ ความรุ้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.2. ความรุ้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. ในการแก้ปัยหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรุ้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหา สามารถระบุสาเหต่ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. ผุ้แก้ปัญหานำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัมนาแนวคิด

2.3. การสร้างแนวทางแก้ปัญหา

2.3.1. ประเมินสรรภนะของวิะีการสร้างชึ้น