ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน ในการแก้ปัญหา หนึ่งๆผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ความรู้ทางคริตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1.1.1. ความรู้และทักษะในการปฎิบัติงาน จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฎิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ทางกฎหมาย รวมถึงแนวปฎิบัติ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน และทักษะที่จำเป็น เช่น การสื่อสาร การคิดเชิง ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่า่งมีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้น

2.1.1. การพัฒนาแนวคิด เมือ่ผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ ผู้แก้ปัญหาควนเขียนภาพร่าง หรือแผนภาพแสดงรายละเอียดของแนว คิดในการแก้ปัญหา

2.1.1.1. การสร้่างแนวทางการแก้ปัญหา หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริง โดยอาจสร้างเป็นต้นแบบ prototype และนำไปทดสอบกับผู้ใช่เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ หรือนำไปทดสอบในสถานะการณ์จริงแล้วและเก็บข้อมูลผลการทดสอบ