ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. 1ความรู้พื้นฐาน ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆ ด้าน ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1.2. 2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น ในการแก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 1การระบุและตีความปัญหา ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหาคือผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ

2.2. 2การพัฒนาแนวคิด เมื่อสู่ผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และมีมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาแล้ว

2.3. 3 การสร้างแลนวทางการแก้ปัญหา หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบและนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ