ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหา

1. 1.1ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ผู้แก้ปัญหาต้องใชทั้งความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ความรู้บางเรื่องเป็นความเดิมที่ผู้แก้ปัญหาทราบอยู่แล้วจากการเรียนในชั้นเรียนและประสบการณ์ที่ผ่านมา

1.2. 1.1.1ความรู้พื้นฐาน

1.2.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้านได้แก้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตัวอย่างการนำความรู้พื้นฐานมาพัฒนาเทคโนโลยี

1.3. 1.1.2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.3.1. นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น ในการแก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ทางกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม

2. 1.2การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การแก้ปัญหาคือการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้น

2.2. 1.2.1การระบุและตีความปัญหา

2.2.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่าลึกซึ้งโดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้น

2.3. 1.2.2การพัฒนาแนวคิด

2.3.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อกำจัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

2.4. 1.2.3การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.4.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการแนะนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยสร้างเป็นต้นแบบ(prototype)