ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ by Mind Map: ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

1. ความรู้

1.1. วิทยาศาสตร์

1.2. ศิลปศาสตร์

1.3. คหกรรมศาสตร์

1.4. คณิตศาสตร์

1.5. เคมี

1.6. ชีวะ

1.7. เทคโนโลยีและอุตสหกรรมเกษตร

2. นวัตกรรม

3. ทักษะ

3.1. ทักษะการทำงานรวมกับผู้อื่น

3.2. ทักษะการคิดคำนวน

3.3. ทักษะการออกแบบ

3.4. ทักษะการทำเคมี

3.5. ได้ประสบการณ์จริง