กังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ by Mind Map: กังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ

1. ความคิดเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรม

2. ความรู้ด้านต่างๆ

2.1. วิทยาศาสตร์

2.2. คณิตศาสตร์

2.3. เทคโนโลยี

3. ทักษะการทำงาน