ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม by Mind Map: ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม

1. ข้อบังคับทางกฎหมาย

2. จรรยาบรรณ

3. ความคิดสร้างสรรค์

4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

5. คุณธรรมจริยธรรม

6. การสื่อสาร

7. การคิดเชิงระบบ

8. การทำงานร่วมกับผู้อื่น