.ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สำหรับผักเศรษฐกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
.ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สำหรับผักเศรษฐกิจ by Mind Map: .ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สำหรับผักเศรษฐกิจ

1. 1. คุณภาพของเมล็ด

1.1. 1.1 ต้องมีคุณภาพที่ดี

1.2. 1.2 ควรได้รับมาตราฐาน

2. 2. พื้นที่ในการทำเกษตร

2.1. 2.1 พื้นที่ต้องมีความชุ่มชื้น

2.2. 2.2 สภาพอากาศต้องดีและสามารถปลูกพืชได้

3. ความรู้

3.1. ในการพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสม (F1 Hybrid) ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและต้านทานโรคสูง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในการดูแลผลผลิตของเกษตรกร

4. นวัตกรรม

5. ทักษะ

5.1. 1. ทักษะการพูดการเป็นผู้นำ

5.2. 2. ทักษะการคิดคำนวน

5.3. 3.ทักษะการทำงานรวมกับผู้อื่น