“คามินโน่ ” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“คามินโน่ ” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น by Mind Map: “คามินโน่ ” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

1. 1.นวัตกรรม

2. 2.คุณภาพของเสื้อ

2.1. 2.1คุณภาพเสื้อที่ดี

2.2. 2.2เสื้อที่ผ่านการตรวจต่างๆ

3. 3.ทักษะ

3.1. 3.1ทักษะความคิดสร้างสรรค์

3.2. 3.2ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์

4. 4.ความรู้