โยเกิร์ตจากมะพร้าว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โยเกิร์ตจากมะพร้าว by Mind Map: โยเกิร์ตจากมะพร้าว

1. นวัตกรรม

2. ความรู้ด้านต่างๆ

2.1. วิทยาศาสตร์

2.2. การงานอาชีพ

2.3. คหกรรมและโภชนาการ

2.4. สุขอนามัย

3. ทักษะที่ใช้ในการทำงาน

3.1. ความคิดเชิงระบบ

3.2. ความคิดอย่างมีวิจณญาร

3.3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.4. ความคิดสร้างสรรค์