ข้าวพองอินทร์ชนละลายในปาก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้าวพองอินทร์ชนละลายในปาก by Mind Map: ข้าวพองอินทร์ชนละลายในปาก

1. นวัตกรรม

2. ความรู้ด้านต่างๆ

2.1. วิทยาศาสตร์

2.2. คหกรรมด้านอาหาร

2.3. โภชนาการ

2.4. สุขศึกษา

3. ทักษะที่ใช้ในการทำงาน

3.1. คุณธรรมจริยธรรม

3.2. จรรยาบรรณ

3.3. การสื่อสาร

3.4. ความคิดสร้างสรรค์

3.5. ความชื่อสัตย์

3.6. ความมีวินัย

3.7. ความสุขอนามัย

3.8. การทำงานร่วมกับคนอื่น