ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.1ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา

1.1. 1.1.1ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นบานหลายๆด้าน

1.2. 1.1.2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. จำเป็นต้องรู้ทักาะในการทำงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ทางกฎหมาย

2. 1.2การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 1.2.1การระบุและตีความปัยหา

2.1.1. ควรระบุและตีความปัญหา ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง

2.2. 1.2.2การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และมีความรู้ที่จำเป็ย

2.3. 1.2.3การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. นำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริง และนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ