ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น

1.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. ในการแก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้น

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าสาเหตุ ข้อกำจัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

2.3. การสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา

2.3.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปํญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริง