ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.1 ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. 1.1.1ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ผู้แก้ปํญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน

1.1.2. ผุ้ออกแบบต้องมีความรู้เรื่องคุณสมบัติของวัสดุ การยศาสตร์

1.1.3. ต้องคำนึงถึงขนาดและวัสดุที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา

1.2. 1.1.2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางากฏหมาย

1.2.2. การสื่อสาร

1.2.3. การคิดเชิงระบบ

1.2.4. ความคิดสร้างสรรค์

1.2.5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

2. 1.2 การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 1.2.1การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหาต้องเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่สร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลง

2.2. 1.2.2การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. ผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด

2.2.2. ผู้แก้ปัญหาควรเขียนภาพร่าง

2.2.3. การเขียนแนวคิดให้เป็นแผนภาพเพื่อใช้ในการสื่อสาร

2.3. 1.2.3การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. สร้างต้นแบบและทดลอง

2.3.2. ตัดสินใจเลือกข้อมูลความรู้เพื่อสร้างแนวคิดและสื่อสาร

2.3.3. นำผลและข้อมูล