ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อการเเก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อการเเก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อการเเก้ปัญหา

1. ความรู้กับการเเก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ได้เเก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทสโนโลยี มนุษศาสตร์ เเละสังคมศาสตร์

1.2. ความรู้เเละทักาะการปฏิบัติงาน

1.2.1. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังงคับต่างๆ ทางกฏหมาย รวมถึงเเนวปฏิบัติ คุณนธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

2. การคิดเชิงออกเเบบกับการเเก้ปัญหา

2.1. การระบุเเละตีความปัญหา

2.1.1. ผู้เเก้ปํญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ่งโดยสามารถระบุเหตุ สาระสำคัญ เหตุเเละบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู้การสร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์ในการเปลี่ยนเเปลงหรือกำจักสาเหตุนั้น

2.2. การพัฒนาเเนวคิด

2.2.1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหา เเละมีความจำเป็นในการเเก้ปัญหาเเล้ว ผู้เเก้ปํญหาจึ้งนำข้อมูลนั้นมาพิจารณาเเละพัฒนาเเนวคิด

2.3. การสร้างเเนวทางการเเก้ปัญหา

2.3.1. กระบวนการถัดไปคือการพัฒนาเเนวคิดนั่นมาสร้างให้เป็นจริง โดยอาจสร้างเป็นรูปเเบบ(prototype)เเละนำไปทดสอบกับผู้ใช้