ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบ by Mind Map: ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบ

1. การคิดเชิงออกเเบกับการเเก้ปัญหา

1.1. การระบุปัญหา

1.1.1. ผู้เเก้ปัญมีความเข้าใจอย่างลึกโดยสามารถระบุปัญหาสาเหตุ สาระสำคัญ

1.2. การพัฒนาเเนวคิด

1.2.1. มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เเละมีความรู้ที่จำเป็นในการเเก้ปัญหา โดยจะต้องเริ่ีมจากการพิจารณาหน้าที่ องค์ประกอบ

1.3. การสร้างเเนวทางการเเก้ปัญหา

1.3.1. กระบวนการถัดไปคือการนำเเนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นโดยอาจสร้างเป็นต้นเเบบ เเละนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ

2. ความรู้กับการเเก้ปัญหา

2.1. ความรู้พื้นฐาน

2.1.1. ในการเเก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้เเก้ปัญหาควรมีพื้นบานหลายๆด้าน เช่นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

2.2. ความรู้เเละทักษะในการปฏิบัติงาน

2.2.1. ในการเเก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้เลทักษะในการปฏฺิบัติงาน เช่นความรุ้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย เเละเเนวปฏฺิบัติ