ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.1ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. 1.1.1 ความรู้พื้นฐาน ในการแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้านได้แก่ความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค

1.2. 1.1.2 ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานนอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นในการแก้ปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเช่นความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมายรวมถึงแนวคิดคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในการทำงานและทักษะที่จำเป็นเช่นการสื่อสารการคิดเชิงระบบความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 1.2.1 การระบุและตีความปัญหาผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหาคือผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยสามารถระบุสาเหตุสาระสำคัญเหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้น

2.2. 1.2.2 การพัฒนาแนวคิดเมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุข้อจำกัดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีหน้าที่จำเป็นในการแก้ปัญหา

2.3. 1.2.3 การสร้างแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหากระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริง