บทที่1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: บทที่1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. กิจกรรม

1.1. 1.3 ความรู้กับการออกแบบสนามเด็กเล่น

2. กิจกรรม

2.1. 1.2 ช่วยคุณสมาร์ทวางระบบน้ำ

3. กิจกรรม

3.1. 1.1 ช่วยคุณสมาร์ทหาจุดคุ้มทุน

4. 1.2 การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

4.1. 1.2.1 การระบุและตีความปัญหา

4.1.1. ในการแก้ปัญหาต่างๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

4.2. 1.2.2 การพัฒแนวคิด

4.2.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และความจำเป็นในการแก้ปัญหา

4.3. 1.2.3 การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

4.3.1. กระบวนการถัดไปคิอการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เปนจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบ

5. 1.1ความรู้กับการแก้ปัญหา

5.1. 1.1.1 ความรู้พื้นฐาน

5.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆผู้แก้ปัญควรมีความรู้ฑื้นฐานหลายๆด้าน

5.2. 1.1.2 ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

5.2.1. นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวข้างต้น ในการแก้ปัญหาใด๋ๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการทำงานปฏิบิติงาน