ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

1.1. การระบุและตีความปัญหา คือ ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ่งโดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.2. การพัฒนาแนวคิด คือ เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

1.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา คือ หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบ(prototype)และนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ หรือนำไปทดสอบในสถานณ์จริงและเก็บข้อมูลผลการทดสอบ

2. ความรู้กับการแก้ปัญหา

2.1. ความรู้พื้นฐาน คือ การแก้ปัญาหนึ่งๆผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศสาตร์ เทคโนโลยี

2.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน คือ ในการแก้ปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมายรวมถึงแนวปฏิบัติและทักษะที่จำเป็น เช่น การสื่อสาร การคิดเชิงระบบ