ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.2. การแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาควรรู้พื้นฐานหลายๆด้านได้แก่ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างการนำความรู้พื้นฐานมาพัฒนาเทคโนโลยี เช่น

1.3. การออกแบบประตูห้องต่างๆ

1.4. การควบคุมการทำงานของกระสวยอวกาศ

1.5. การทำฟาร์มเซลล์สุริยะ

1.6. การบริการส่งสินค้ารูปแบบใหม่

1.7. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.8. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมายรวมถึงแนวปฏิบัติคุณธรม จริยธรรมและทักษะที่จำเป็นเช่น การสื่อสาร การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.2. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหาคือผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง

2.3. การพัฒนาแนวคิด

2.4. พัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา คำถามที่ผู้แก้ปัญหาต้องพยายามหาคำตอบในกระบวนการย่อย

2.5. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.6. กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป้งจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบและนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ