บทที่1ความรู้และการคิดเชิงแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่1ความรู้และการคิดเชิงแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: บทที่1ความรู้และการคิดเชิงแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.2การคิดเชิงออกเเบบกับการแก้ปัญหา

1.1. 1.2.1การระบุและตีความปัญหา

1.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหา คือ ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง

1.2. 1.2.2การพัฒนาแนวคิด

1.2.1. เมื่อผู้เเก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุข้อจำกัดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาแล้วผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา

1.3. 1.2.3การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

1.3.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริง

2. 1.1ความรู้กับการเเก้ปัญหา

2.1. 1.1.1ความรู้พื้นฐาน

2.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้านได้เเก่ ความรูํทางคณิตศาสตร์

2.2. 1.1.2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2.2.1. นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นในการเเก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้เเละทักษะในการปฏิบัติงาน