ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.1 ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. 1.1.1 ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานในหลายๆด้าน เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

1.2. 1.1.2 ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

1.2.1. จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ

2. 1.2 การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 1.2.1 การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหาเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ่งโดยสามารถระบุสาเหตุ

2.2. 1.2.2 การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อกำจัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และมีความรู้จำเป็นในการแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

2.3. 1.2.3 การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจจะออกแบบ(prototype)และนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ