ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา

1. 2.การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

1.1. 2.1การระบุและตีความปัญหา

1.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำจำสาเหตุนั้นๆ

1.2. 2.2การพัฒนาแนวคิด

1.2.1. ผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา

1.3. 2.3การสร้างแนวทางแก้ไขปัญหา

1.3.1. เมื่อได้แนวคิดในการแก้ไขปัญหาขั้นตอนต่อไปคือนำมาสร้างให้เป็นจริงเพื่อเป็นต้นแบบ และปรับปรุงต้นแบบให้สามารถนำมาแก้ไขปัญหา หรือใช้งานได้ตามความต้องการมากที่สุด

2. 1.ความรู้กับการแก้ไขปัญหา

2.1. 1.1ความรู้พื้นฐาน

2.1.1. การแก้ไขปัญหาผู้แก้ไขปัญหา จะต้องมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

2.2. 1.2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2.2.1. ความรู้พื้นฐานในการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องใช้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสาร การคิดเชิงระบบ