ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความคิดเชิงออกแแบบกับการแก้ปัญหา

1.1. การระบุและตีความปัญหา

1.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยสามารถระบุสาเหตุสาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีกา

1.2. การพัฒนาแนวคิด

1.2.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุข้อจำกัดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหา แล้วผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

1.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

1.3.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโเยอาจสร้างเป็นต้นแบบ proyotype และนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ

2. ความรู้กับการแก้ปัญหา

2.1. ความรู้พื้นฐาน

2.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้หลายๆด้าน ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาตร์

2.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2.2.1. ในการแก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ทางกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติ คุณธรรมจริยธรรม จรรญาบรรณในการปฏิบัติงาน และทักษะที่จำเป็น เช่น การสื่อสาร การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น