ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ในการแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ตัวอย่างการนำความรู้พื้นฐานมาพัฒนาเทคโนโลยี เช่น กานออกแบบประตูห้องต่างๆ เช่นห้องทำงาน ห้อง้นำ

2. นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวมา ในการแก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่นความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ทางกฎหมายรวมถึงแนวปฏิบัติ

3. การระบุและตีความปัญหา

3.1. คือผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาลึกซึ้งโดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการสร้างสิ่งประดิษฐ์

3.2. การพัฒนาแนวคิด

3.2.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้ที่จำเป็น ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

3.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

3.3.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยสร้างเป็นต้นแบบ และนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ

4. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

5. ความรู้พื้นฐาน

6. ความรู้กับการแก้ปัญหา

7. ความคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา