ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการเเก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. การออกแบบประตูห้องต่างๆเช่น ห้องทำงาน

1.1.2. ผู้ออกเเบบต้องมีความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุ

1.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง

2.1.2. ผู้แก้ปัญหาต้องพิจารณาผู้ใช้เป็นสำคัญ

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหา

2.2.2. ผู้เเก้ปัญหาต้องพยายามหาคำตอบในกระบวนการย่อยคือจะเเก้ปัญหาอบ่างไร โดยพิจารณาหน้าที่ องค์ประกอบหรือสภาพแวดล้อม

2.3. การสร้างเเนวทางการเเก้ปัญหา

2.3.1. การนำความคิดนั้นมาสร้างให้เป้นจริง

2.3.2. ผู้เเก้ปัญหาต้องประเมิณสมถรรถนะของวิธีที่สร้างขึ้น