ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 2.การคิกเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

1.1. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

1.1.1. การระบุและตีความปัญหา

1.1.1.1. โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์เพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้น รวมถึงผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดกับผู้ใช้ ผู้แก้ปัญหาต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายๆช่องทาง

1.1.2. การพัฒนาแนวคิด

1.1.2.1. เข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา โดยอาจจะเริ่มจากพิจารณาหน้าที่ และองค์ประกอบ

1.1.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

1.1.3.1. นำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ หรือนำไปทดสอบในสถานการณ์จริงและเก็บข้อมูลทดสอบโดยอาจพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

2. 1.ความรู้และการแก้ปัญหา

2.1. ความรู้พืื้นฐาน

2.1.1. ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้านเช่นทางวิทยาศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

2.2. ควาใรู้และทักษะในการปฏฺิบัติงาน

2.2.1. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติและทักษะที่จำเป็น เช่น การสื่อสาร การคิดเชิงออกแบบ การคิดอย่างวิจารณญาณ